• Alicia Ramirez   Alicia Ramirez
                                            1st Grade Teacher
                                            email  alicia.ramirez@plainviewisd.org